Bekkefare.com

Sommerparty
Lørdag 27. August

VEDTEKTER

Festivalen begynte opprinnelig som en hagefest under navnet "grillkonsert" i 2009.
Dersom du ønsker å vite mer om utviklingen kan du lese hele historie her.


Vedtekter

Foreningens navn er: Bekkefare, og ble stiftet i Re 04.12.2011.

 

§ 1 Formål

Bekkefare er en forening som skal jobbe aktivt for å arrangere musikkfestivalen Bekkefare en gang hvert år, og ha som mål å utvide festivalen.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Bekkefare er en frittstående interesseorganisasjon.

§ 3 Medlemmer

Styret, som består av frivillige.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle i styret har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år i august eller september måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst

1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest

1 uke før årsmøtet. Andre personer og/eller media kan inviteres til å være til stede.

 

§ 6 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Evaluere sist arrangerte Bekkefare

2. Behandle Bekkefare regnskap

3. Velge styremedlemmer

4. Starte forberedelser til neste års Bekkefare

 

§ 7 Styret

Bekkefare ledes av styret som er høyeste og eneste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalgte personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Bekkefare økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser.

4. Representere Bekkefare utad.

5. Planlegge og gjennomføre Bekkefare Festivalen.

6. Styret fordeler selv rollene (som for eksempel styreleder) mellom seg.

 

§ 8 Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på saksliste, og endres ved avstemmming.

 

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av Bekkefare kan behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, ved avstemning. Oppløsning blir vedtatt med minst 2/3 flertall. Sammensluttning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Bekkefare. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 8.

 

 

§ 10 Tillegg ved oppløsning

Ved oppløsning skal alle kreditorer betales ut. Et eventuelt resterende beløp skal primært gå til arrangering av Bekkefare senere. Hvis det ikke ligger an til dette, skal et aventuelt beløp bli stående på konto minst et år. Deretter skal det vurderes hva det skal gå til. Lag/foreninger og vedldelighetsarbeid som har med ungdom og musikk å gjøre prioriteres.